Üye Sözleşmesi ve Genel Hükümler

1.1 "Üye", "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden "Termal Takas" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve Termal TakasVeritabanı’na yükleyecektir.

1.2 "Termal Takas", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "Termal Takas", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Termal Takas”da yayınlayacaktır.

1.3 "Termal Takas", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Termal Takas" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "Termal Takas"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyelik Sözleşmesi ve Genel Hükümlülükler

1 – TARAFLAR

İş bu sözleşme en altta belirtilen ayrılmaz parçası olan ekler ile site kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır) “………………”  adresinde mukim “Şirket Adı” (bundan böyle kısaca "Termal Takas" olarak anılacaktır) ile www.termaltakas.com web sitesine üye olmaya elektronik olarak onay veren "üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2–SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Web sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile Web Sitesinin içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Termal Takas" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir."Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle,  Web sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Termal Takas " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “üye” olmaktadır. “üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3–ÜYELİK ŞARTLARI

3.1Web Sitesine üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "Termal Takas" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3.2 Web Sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek üyelik Başvuruları:

  1. Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
  2. Herhangi bir neden ile “Termal Takas” tarafından süresiz siteden uzaklaştırılmış olan ve tekrar eden başvurular,
  3. Farklı bilgiler verilerek 1(bir)’den fazla yapılan başvurular.

3.3  "Termal Takas" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.  Web sitesinde belirtilen kurallara aykırılık halleri veya "Termal Takas" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde "Termal Takas"  kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

4–TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1 “Üye", Web Sitesinde belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.1.2 "Termal Takas”ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üye”nin  Web sitesi üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “Termal Takas”a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “Termal Takas”, “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

4.1.3"Üye"lerin, "Termal Takas" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "Termal Takas Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "Termal Takas"ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

4.1.4 "Üye", Web Sitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Web Sitesi üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını ayrıca oluşabilecek her türlü zarardan kendisinin mesul olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. "Termal Takas", "Üye" tarafından "Termal Takas"a iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.5. "Üye", "Termal Takas"ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.6 "Termal Takas"ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Web Sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, Web Sitesidahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "Termal Takas"ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Web Sitesidahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Web Sitesi üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Termal Takas"ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.7 “Termal Takas”, Web Sitesi üzerinde yer alan ilanlar ve "Termal TakasArayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Termal Takas Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “Termal Takas” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahilolmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “Termal Takas” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "Termal TakasVERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; "Termal Takası”in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.1.8 “Termal Takas VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Termal Takas’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanların’dan üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.1.9 Web Sitesinde "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Termal Takas"ın, "Termal Takas " çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "Termal Takas", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.1.10 "Üye" Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "Termal Takas”ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.11 Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2 TERMAL TAKAS HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1 "Termal Takas", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Termal Takas Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Termal Takas” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

4.2.2 "Termal Takas", Web Sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Web Sitesş kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Termal Takas", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "Termal Takas”ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Termal Takas " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Termal Takas " tarafından yapabilir. "Termal Takas" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.2.3 "Web Sitesi” üzerinden, "Termal Takas’ın kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "Termal Takas" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web Sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Termal Takas"ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.4 "Termal Takas", Web Sitesinde yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4.2.5 "Termal Takas", Web Sitesinin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Termal Takas" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

4.2.6 “Termal Takas”, Site de sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

4.2.7 İstenilmesi durumunda “Termal Takas” 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet gösterebilir.

5–TERMAL TAKAS HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

"Termal Takas" Web Sitesinde, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri  "Üye"lere sağlayacaktır. "Termal Takas" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

5.1 Üye’lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "Termal Takas Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin Web Sitesi üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

  1. 2 Üye’lerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ni kullanarak Web Sitesi dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Web Sitesi üzerinden diğer Üyelere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin kiralanmasının, takas yapılmasının veya satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır.

5.1 TERMAL TAKAS İLAN HİZMETLERİ

5.1.1 "Üye", "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden "Termal Takas" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "Termal Takas Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve Termal TakasVeritabanı’na yükleyecektir.

5.1.2 "Termal Takas", "İlan Program’ları "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "Termal Takas Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3 "Termal Takas", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların Web Sitesinde yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "Termal Takas", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, Web Sitesin de yayınlayacaktır.

5.1.4 “Termal Takas”, Web Sitesin de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Web Sitesin de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 3.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Termal Takas" da bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "Termal Takas” dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.5 "Termal Takas", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “Termal Takas” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "Termal Takas"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

5.1.6 "Üye", "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "Termal Takas Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7 "Üye", "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.8 "Üye", Web Sitesinde yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini,  Web Sitesinin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Web Sitesinde yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9 "Üye", Web Sitesinde yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "Termal Takas", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

5.1.10 "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11 "Üye", seçmiş olduğu "İlan Hizmeti"nde "Termal Takas" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini, "İlan Hizmeti"nde belirtildiği şekilde "Termal Takas"a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "Termal Takas Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal’a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "Termal Takas Üyelik Hesabı" açtığının, “Termal Takas” tarafından tespit edilmesi halinde; Termal Takas’ın, bu kişinin tüm "Termal Takas Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

5.2 TERMAL TAKAS GÜVENLİ ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerinWeb Sitesinin alt yapısını kullanarak alım-satım-takas konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde Termal Takas’a bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “Termal Takasın Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından “Termal Takas”a bildirilirse; “Alıcı" tarafından “Termal Takası”n Güvenli Hesabı’na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve Web Sitesin de detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "Termal Takas Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "Termal Takas"ın bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

"Termal Takas Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan "Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 5.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 5.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

5.2.1 ALICININ HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; Web Sitesinde ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini “Termal Takas” internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın Web Sitesi üzerinden Termal Takas’ın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

5.2.1.2 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı"; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafından verilecek teklifler neticesinde “Takas Et” belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, "Takas Et" butonunu kullanarak, "Alıcı" ürünü “Takas Etmek” istediği ürünü belirterek "Satıcı"ya teklifini yapar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "Satıcı"nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. "Satıcı"nın "Alıcı"nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "Termal Takas Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Satıcı" kabul veya red beyanını "Termal Takas Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "Termal Takas Üyelik Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin "Termal Takas"in hiçbir sorumluluğu yoktur. "Satıcı" tarafından "Alıcı"nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin "Alıcı" tarafından Termal Takas’ın "Güvenli Hesabı"na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesh olunmuş addedilecektir. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

5.2.1.3 "Alıcı", Web Sitesi üzerinden "Termal Takas" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 5.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde "Termal Takas Güvenli Hesabı"na yatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 5.2.1.1 ve 5.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

5.2.1.4 "Alıcı", Web Sitesi üzerinden "Termal Takas"ın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "Termal Takasın’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; Termal Takas’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. Ayrıca ödeme ve görüşmelerin site dışında yapılması durumunda Termal Takas, Üyeliğinizi kesin olarak sonlandırır ve hiçbir şekilde geri ödeme yapmaz. Para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "Termal Takas" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında Web Sitesinin ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, Web Sitesinin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır. 

5.2.1.5 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “Termal Takas’ın, Güvenli Hesabı"na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürününü ve/veya hizmeti teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü ve/veya hizmeti  kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ve/veya hizmete ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair " Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “Termal Takas”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "Termal Takas" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü ve/veya hizmeti kabul etmiş sayılacağını ve "Termal Takas Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu malailişkin ürün ve/veya hizmet bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’deki süreçlere, Web Sitesi dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Termal Takas’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.1.7 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 5.2.1.5 maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "Termal Takas"a bildirdiği bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "Termal Takas"ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.2 SATICININ HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya Web Sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "Termal Takas"ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "TermakTakas’ın Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "Termal Takas"a yapılan taleplere karşı Termal Takas her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 5.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, Termal Takas tarafından yönetilen "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’de belirtilen süreç ve süre içinde "Alıcı"nın ürünü ve/veya hizmeti teslim alıp, "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için Termal Takas’a bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için Termal Takas’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Termal Takas’ın, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için Termal Takas’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’deki süreçlere Web Sitesidahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 5.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "-Termal Takas’a bildirdiği bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ""Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde Termal Takas’ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.3 EK HİZMETLER

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak Web Sitesinden duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "Termal Takas" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Web Sitesinin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Web Sitesinin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.4 TİCARİ ELEKTRONIK ILETI ( E-MAIL )

Üyelik veya Web Sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle; Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Termal Takas’a vermeleri gerekmektedir. Termal Takas; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir. Kişisel veriler aynı zamanda termaltakas.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, Termal Takas’ın işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Termal Takas’ın belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için Termal Takas’ın işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine Üyeler onay vermektedir.

6 – İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YAKAS ÜRÜNLER VE HİZMETLER

6.1 Termal Takas tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi Termal Takas tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EKLER bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

6.2 Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından Web Sitesin de satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun  Termal Takas tarafından tespit edilmesi halinde Termal Takas ile  ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

6.3 "Termal Takas" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak Termal Takas şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Termal Takası’ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Termal Takas’ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", Web Sitesinde sergilediği ürünlerin ve/veya hizmetlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

7 – ÜCRETLENDİRME

"Termal Takas", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "Hizmet"lerle ilgili "Hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını Web Sitesinin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesin de aksi belirtilmediği takdirde, Web Sitesinde ki "Hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Termal Takas, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, sahibinden kredisi, banka havalesi, eftv.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak 01.04.2014 tarihinden itibaren e-fatura, 01.06.2015 tarihinden itibaren e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan üyelerimizin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde üyelerimizin mail adreslerine yapılacak ve faturalar pdf formatında  e-mail yolu ile gönderilecektir. Üyelerimizin elektronik ortamda kesilen tüm faturalar xml ve pdf formatında termaltakas.com Web Sitesindeki “Üye Paneli” sayfasında görüntülenebilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir. Kağıt ortamında fatura düzenlenmesini tercih eden üyelerimizin, tercihini termaltakas.com  Web Sitesinde ki  “Ayarlar” sayfasında işaretlemesi gereklidir. termaltakas.com Web Sitesinde ki “Ayarlar” sayfasında tercihini bildirmeyen üyelerimize elektronik ortamda oluşturulan faturaları e-mail yoluyla gönderilecek olup faturalar xml ve pdf formatında termaltakas.com Web Sitesinde ki “İşlemler” sayfasında görüntülenebilecektir. Elektronik ortamda paylaşılacak olan faturalara ilişkin tarafınıza yapılacak tebliğ, tarafımıza bildirilen e-mail adresine özet bilgi e-maili göndermek sureti ile yapılacaktır.

8 – GİZLİLİK POLİTİKASI

Termal Takas, Web Sitesin de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EKLER bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Termal Takas "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

9 – DİĞER HÜKÜMLER

9.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Web Sitesi dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla Termal Takas Ver", "Termal Takas Ara Yüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Termal Takas"ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Termal Takas”a ait ve/veya "Termal Takas" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "Termal Takas" hizmetlerini, "Termal Takas" bilgilerini ve “Termal Takas “ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Termal Takas"ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "Termal Takas" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Termal Takas"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "Termal Takas" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Termal Takas"; "Termal Takas" hizmetleri, "Termal Takas" bilgileri, "Termal Takas" telif haklarına tabi çalışmaları, "Termal Takas" ticari markaları, "Termal Takas" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9.2 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

"Termal Takas", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Web Sitesin"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.3 MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Termal Takas" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Termal Takas" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Termal Takas"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Termal Takas"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5 TERMAL TAKAS KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Termal Takas"ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"TermalTakas"ı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6 YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.