Termal Takas İlan Hizmetleri

1.1 "Üye", "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden "Termal Takas" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve Termal TakasVeritabanı’na yükleyecektir.

1.2 "Termal Takas", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "Termal Takas", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Termal Takas”da yayınlayacaktır.

1.3 "Termal Takas", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Termal Takas" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "Termal Takas"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 “Termal Takas", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “Termal Takas” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "Termal Takas"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6"Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "Termal Takas", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca hiçbir şekilde aracıyı devre dışı bırakmayacağını kabul ve taahhüt eder.

1.10 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "Termal Takas Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal’a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "Termal Takas Üyelik Hesabı" açtığının, Termal Takas tarafından tespit edilmesi halinde; Termal Takas’ın, bu kişinin tüm "Termal Takas Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

2- TERMAL TAKAS GÜVENLİ ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde Termal Takas’a bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “Termal Takasın Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından Termal Takas’a bildirilirse; “Alıcı" tarafından “Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanan sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, "Termal Takas Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "Termal Takas"ın bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

"Termal Takas Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan "Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

2.1 ALICININ HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; Web Sitesinde ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini “Termal Takas” internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın Web Sitesi üzerinden Termal Takas’ın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı"; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafından verilecek teklifler neticesinde “Takas Et” belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, "Takas Et" butonunu kullanarak, "Alıcı" ürünü “Takas Etmek” istediği ürünü belirterek "Satıcı"ya teklifini yapar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "Satıcı"nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. "Satıcı"nın "Alıcı"nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "Termal Takas Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Satıcı" kabul veya red beyanını "Termal Takas Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "Termal Takas Üyelik Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin "Termal Takas"in hiçbir sorumluluğu yoktur. "Satıcı" tarafından "Alıcı"nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin "Alıcı" tarafından Termal Takas’ın "Güvenli Hesabı"na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesh olunmuş addedilecektir. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

2.1.3 "Alıcı", Web Sitesi üzerinden "Termal Takas" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 5.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde "Termal Takas Güvenli Hesabı"na yatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 5.2.1.1 ve 5.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

2.1.4 "Alıcı", Web Sitesi üzerinden "Termal Takas"ın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "Termal Takasın’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; Termal Takas’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. Ayrıca ödeme ve görüşmelerin site dışında yapılması durumunda Termal Takas, Üyeliğinizi kesin olarak sonlandırır ve hiçbir şekilde geri ödeme yapmaz. Para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "Termal Takas" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında Web Sitesinin ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, Web Sitesinin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

2.1.5 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “Termal Takas’ın, Güvenli Hesabı"na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürününü ve/veya hizmeti teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü ve/veya hizmeti kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ve/veya hizmete ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair " Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “Termal Takas”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "Termal Takas" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü ve/veya hizmeti kabul etmiş sayılacağını ve "Termal Takas Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün ve/veya hizmet bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "Termal Takas Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’deki süreçlere, Web Sitesi dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Termal Takas’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.1.7 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 5.2.1.5 maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "Termal Takas"a bildirdiği bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "Termal Takas"ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 SATICININ HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya Web Sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "Termal Takas"ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "TermakTakas’ın Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "Termal Takas"a yapılan taleplere karşı Termal Takas her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, Termal Takas tarafından yönetilen "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’de belirtilen süreç ve süre içinde "Alıcı"nın ürünü ve/veya hizmeti teslim alıp, "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için Termal Takas’a bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için Termal Takas’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Termal Takas’ın, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için Termal Takas’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EKLER’deki süreçlere Web Sitesi dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 5.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "-Termal Takas’a bildirdiği bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ""Termal Takas’ın Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde Termal Takas’ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3 - LİSTEMELE HİZMETLER

3.1Bu “Hizmet” “Üye”lerin “Termal Takas Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “Termal Takas” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “Termaş Takas” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “Termal Takas” tarafından belirlenen sıra dahilinde “Termal Takas” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “Termal Takas” veritabanına gelen sorguların “Termal Takas” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

3.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “Termal Takas” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

3.3“Termal Takas” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “Termal Takas”a aittir. “Termal Takas” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “Termal Takas”ın “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “Termal Takas” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “Termal Takas” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “Termal Takas”ın belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “Termal Takas” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

4 – DOPİNG

4.1 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “Termal Takas” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

4.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “Termal Takas Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti Termal Takas tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, Üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopinginTermal Takas kaynaklı sayfa hatalarından ya da Termal Takas veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı Termal Takas tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

4.3 Doping içerik ve ücretleri Termal Takas tarafından belirlenir. Termal Takas söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda Termal Takas ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

4.4 Termal Takas tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetlerine “Dopingler” sayfasından ulaşılabilir.

5 – EK HİZMETLER

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler“Termal Takas" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.