Kullanım Koşulları

www.termaltakas.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.termaltakas.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1 İşbu “Portal”ın sahibi “………………..” adresinde mukim  Şirket (bundan böyle kısaca "Termal Takas" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın2. maddesinde belirtilen hizmetler, “Termal Takas” tarafından sağlanmaktadır.
1.2 "Termal Takas" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerliolacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "Termal Takas" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2 – TERMAL TAKAS’IN HİZMETLERİ

2.1 "Termal Takas", "Üye"ler tarafından "Termal TakasVeritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "Termal TakasVeritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
2.2 "Termal Takas",  “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
2.3 "Termal Takas",  “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
2.4 "Termal Takas",  “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Termal Takas", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

3 – TERMAL TAKASPORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Termal Takas”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.2“Portal”, "Üye"ler tarafından "Termal TakasVeritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Termal Takas", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “Termal Takas”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Termal Takas”ın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
3.3"KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.4"Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Termal Takas"ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

3.5"Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "Termal Takas"ın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

3.6"Termal Takas", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "Termal Takas" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. termaltakas.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Termal Takas’ın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

3.7 Termal Takas, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının Termal Takas’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

3.8“Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Termal Takas"ın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "Termal Takas’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.9 “Termal Takas”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “Teraml TakasArayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Termal Takas” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Termal Takas” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "Termal Takas’ın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.10 "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (dataminig) veri taraması (data trawling) vb. "screenscraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "Termal Takas"ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “Termal Takas”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

3.11“Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Termal Takas”ın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Web Sitesi dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla Termal Takas Ver", "Termal Takas Ara Yüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Termal Takas"ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Termal Takas”a ait ve/veya "Termal Takas" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "Termal Takas" hizmetlerini, "Termal Takas" bilgilerini ve “Termal Takas “ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Termal Takas"ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "Termal Takas" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Termal Takas"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "Termal Takas" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Termal Takas"; "Termal Takas" hizmetleri, "Termal Takas" bilgileri, "Termal Takas" telif haklarına tabi çalışmaları, "Termal Takas" ticari markaları, "Termal Takas" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5 –KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

"Termal Takas", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6 - MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Termal Takas" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Termal Takas" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Termal Takas"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Termal Takas"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8 – YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "Termal Takas" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.